ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 1  Year: 2020

The Relevance of Hippocampal Malformation to Epilepsy and Other Structural Brain Abnormalities [Epilepsi]
Epilepsi. 2018; 24(2): 61-68 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.39200  

The Relevance of Hippocampal Malformation to Epilepsy and Other Structural Brain Abnormalities

Rahşan Göçmen, Kader Karlı Oğuz
Department of Radiology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The goal of this study was to investigate the frequency of hippocampal shape, position, and orientation anomalies in epilepsy patients and healthy controls. In addition, its relationship to seizure semiology, electroencephalographic findings, and other associated imaging findings were analyzed.
METHODS: A retrospective investigation through our hospital electronic records was performed. In all, 1040 patients with temporal or extratemporal epilepsy and 300 individuals for whom diagnostic magnetic resonance imaging was performed for conditions other than epilepsy were included in the study. Hippocampal shape, position, and orientation abnormalities were classified into 3 major types.
RESULTS: Hippocampal malformation (HM) was found in 168 of the1040 in the patient group. In the control group, HM was detected in 47 of 300 cases. The most common type of HM was type 1 at 60%, followed by type 3 at 38% and type 2 at 22%. HM was observed on the left side in 50% of the cases, it was bilateral in 43%, and it was found on the right side in 7%. Evaluation revealed malformation of cortical development in 34 cases in the patient group and corpus callosum dysgenesis in 38 cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: HM is not uncommon in non-epileptic individuals. There was no significant correlation between the laterality of the HM and the laterality of the temporal lob epilepsy. Type 3 HM is usually associated with developmental brain anomalies.

Keywords: Epilepsy, hippocampal formation; temporal lobe epilepsy.


Hippokampal Malformasyonun Epilepsi ve Diğer Yapısal Beyin Anomalileri İle İlişkisi

Rahşan Göçmen, Kader Karlı Oğuz
Hacetttepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, epilepsi hastalarında ve epilepsisi olmayan kontrol grubunda hippokampal şekil, pozisyon ve oryantasyon anomalilerinin sıklığı ve bunun nöbet semiyolojisi, elektroensefalografi bulguları ve görüntüleme bulguları ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz elektronik kayıtları geriye dönük olarak incelenerek, temporal veya ekstratemporal epilepsisi olan 1040 hasta ve 300 epilepsisi olmayan birey çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastaların beyin manyetik rezonans görüntülemeleri yeniden incelenmiştir. Hippokampal şekil, pozisyon ve oryantasyon farklılıkları genel olarak hippokampal malformasyon (HM) terimi altında toplanmıştır. Hippokampal şekil, pozisyon ve oryantasyon farklılıkları üç majör tipe ayrılmıştır.
BULGULAR: Epilepsi nedeniyle beyin MRG yapılan 1040 hastanın 168’inde (%16), 300 kontrol olgusunun 47’sinde (%15.6) HM saptandı. Hasta grubunun ortalama yaşı 15.1; kontrol grubundaki bireylerin ortalama yaşı ise 21.5 idi. En sık görülen HM tipi %60 (n=130) ile Tip 1 HM iken, onu %22 (n=47) ile Tip 2 HM ve %38 (n=38) ile tip 3 HM takip etmekteydi. Hippokampal malformasyonlar %50 (n=108) olguda solda, %43 (n=73) olguda iki taraflı ve %7 (15) olguda sağda idi. Hasta grubunda %15 (n=34) olguda kortikal gelişim malformasyonu, %17 (n=38) olguda korpus kallozum disgenezisi saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hippokampal malformasyon, epilepsisi olmayan kişilerde nadir değildir. Hippokampal malformasyon tarafı ile temporal lob epilepsisi tarafı arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır. Tip 3 HM’lere genellikle gelişimsel beyin anomalileri eşlik etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, hippokampal formasyon; temporal lob epilepsi.


Rahşan Göçmen, Kader Karlı Oğuz. The Relevance of Hippocampal Malformation to Epilepsy and Other Structural Brain Abnormalities. Epilepsi. 2018; 24(2): 61-68

Corresponding Author: Rahşan Göçmen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale