Türk Epilepsi İle Savaş Derneği'nin Yayın Organıdır
 

» Anasayfa
» Yayın Kurulu
» Yazarlara Bilgi
» Hakemlere Bilgi
» Dergi Arşivi
» Künye
» English

JME Hastalarında Polisomnografi ve CAP Skorlaması | Polysomnography and CAP scoring of JME patients [Epilepsi]
Epilepsi. 2008; 14(2): 131-135

JME Hastalarında Polisomnografi ve CAP Skorlaması

Aylin Bican, İbrahim Bora
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Abd

Amaç: Epilepsi, uykunun doğal yapısında değişikliklere yol açar; öte yandan epilepsi hastalarında, eşlik eden bir uyku hastalığı (uykuda solunum bozukluğu, periyodik ekstremite hareket bozukluğu v.b. ) varsa, bu durum nöbetlerin artmasına neden olabilir.
Juvenil Myoklonik Epilepsi (JME) genetik geçişli idyopatik jeneralize epilepsi sendromunun % 8-10 kadarını oluşturur. Aniden uyandırılma ve uykusuzluk ile nöbetler tetiklenebilir.Uyku EEGsi genelde uyanıklık EEGsine göre daha anormaldir. EEG değişiklikleri derin yavaş dalga uykusunda açıkça aktive olurken uykunun REM evresinde deşarjlar kaybolma eğilimindedir. Siklik alternan patern (CAP), N uykusunun periyodik EEG aktivitesi ve geçici elektrokortikal değişikliklerin zemin EEG aktivitesinden farklı ve 1 dakikaya kadar uzayan intervallerin görülmesiyle karakterizedir. CAP A ve B fazı olan periyodik aktivitedir.
Hastalar ve yöntem: Ortalama dört yıldır JME tanısıyla takip ettiğimiz 10 hastanın PSGsi yapıldı. Hastaların hepsi antiepileptik ilaç kullanıyordu ve son 3 aydır nöbetleri yoktu.. Benzer yaş grubunda 10 hasta da kontrol olarak alındı.
Bulgular: Epworth Uykululuk Skalası ortalama 3 puan idi. JME hastalarının ortalama uykuya dalma süresi % 8.4 dk, ortalama toplam uyku süresi 390 dk., Evre N1 % 9.8, N2 % 41.5, N3% 21.9 R % 26.8, ortalama CAP % 39.9 olarak sonuçlandı.
Eşlik eden bir uyku bozukluğu gözlenmedi. JME hastalarının ortalama CAP % 39.9 ve kontrol grubunda ise % 26.6 olarak sonuçlandı.
Sonuç: Hastaların uyku bozukluğuna ait belirli bir şikayeti yoktu. JME hastalarının uyku EEG lerinin kontrol grubundan daha fazla oranda patolojik olması, uyku sırasında arousalların sıklığının artması epileptik aktiviteye zemin hazırlaması, uyku bütünlüğünün bozulması ve uyku bozukluklarının eşlik edebileceğini çalışmamız telkin etmektedir. Sonuç olarak nöbeti olmayan, düzenli ilaç kullanan ve uyku hastalığı tarif etmeyen epilepsi hastalarında da uyku bozukluğu açısından dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, polisomnografi, Siklik alternan patern (CAP)


Polysomnography and CAP scoring of JME patients

Aylin Bican, İbrahim Bora
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Abd

Objective: Epilepsy leads changes in sleep structure. In patients with epilepsy, concomitant sleep disorder (sleep-disordered breathing, periodic limb movement disorder etc.) may increase the number of seizures. Juvenile Myoclonic Epilepsy (JME) composes 8-10% of hereditary idiopathic generalized epilepsy syndromes. Awakening suddenly and sleeplessness may trigger seizures. In general, sleep EEG is more abnormal than EEG recorded during wakefullness. While EEG changes are apparently activated during slow wave sleep, discharges have a tendency to diminish
during R period. Cyclic altenating pattern (CAP) is characterized by periodic EEG activity of N sleep and transient electrocortical changes to be different from ground EEG activity and intervals last one minute. CAP is a periodic activity composed of A and B phases.
Patients and Methods: 10 patients with JME followed for average of 4 years were examined by polysomnography (PSG). All patients were taking antiepileptic
therapy and had no epileptic seizure for last three months. 10 individuals matched for ages considered as controls.
Results: Median Epworth Sleepness Scale score was 3. Average time to fell asleep for patients with JME was 8.4 minutes, average total sleep time was 390 minutes, stage N1 9.8%, N2 41.5%, N3 21.9%, R 26.8%. No associated sleep disorder was observed. CAP results for patients with JME and controls were 39.9% and 26.6%, respectively.
Conclusion: Patients did not report any specific complaint for sleep disorder symptoms. Our study suggests that, when compared to control group, sleep EEG of patients with JME were more pathologic with the increment of arousals during sleep and provide ground to epileptic activity, disruption of sleep integrity and the possibility of associated sleep disorders. As a result, physicians should be careful for sleep disorders in epileptic patients who take medicine regularly, have no epileptic seizure and describe no sleep complaints.

Keywords: Epilepsy, Polysomnography, Cyclic Alternating Pattern (CAP)


Aylin Bican, İbrahim Bora. Polysomnography and CAP scoring of JME patients. Epilepsi. 2008; 14(2): 131-135

Sorumlu Yazar: Aylin Bican, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF (Türkçe)
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale ISSN 1300-7157

© 2015 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.