ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 3       Yıl: 2018

Pediatrik Hastalarda Epilepsi Cerrahisi Klinik Tecrübesi [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-37167 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.37167  

Pediatrik Hastalarda Epilepsi Cerrahisi Klinik Tecrübesi

Bahattin Tanrıkulu1, Uğur Işık2, Memet Metin Özek1
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilimdalı, Pediatrik Nöroşirürji Bölümü
2Acibadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı, Çocuk Nöroloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: İlaca dirençli epilepsi hastalığında epilepsi cerrahisi uygun etkil tedavi yöntemlerinden biridir. Bu çalışmadaki amacımız kliniğimizde epilepsi cerrahisi uygulanan çocukluk çağı ilaca dirençli epilepsi hastalarının demografik veri, ameliyat başarısı, olası cerrahi komplikasyonlar ve ameliyat başarısına etki eden faktörleri araştırmak ve çocukluk çağı epilepsi cerrahisi klinik tecrübemizi paylaşmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya kliniğimizde 2005-2017 yılları arasında ilaca dirençli epilepsi nedeni ile epilepsi cerrahisi yapılan 85 çocuk hasta dahil edilmiştir. Yaş, cinsiyet, nöbetin başlama yaşı, tarafı, sıklığı, nöbet başlangıcı ile ameliyat arasındaki zaman, epilepsi cerrahisi çeşidi ve histopatoloji değişkenleri ile cerrahi başarının arasındaki ilişki araştırılmıştır. Cerrahi başarı Engel sınıflaması ile ölçeklendirilmiştir. Veriler SPSS 20.0 programı ile analiz edilmiştir.

BULGULAR: Araştırmaya dahi edilen hastalarının 56’ sı(%66) erkek, 29’ u(%34) kadındır. Nöbet başlama medyan yaşı 2’dir (1 gün- 15 yıl). Ameliyat zamanındaki medyan yaş 6.2’dir (3 ay-16 yıl). Nöbet başlangıcı ile cerrahi arasında geçen medyan yıl 3.2’dir (3 ay-15.5 yıl). Medyan takip süresi 5.6 yıldır (3 ay-13.5 yıl). Hastaların 3 tanesinde (%3.5) kalıcı motor kayıp gelişmiştir. En yüksek cerrahi başarı rezektif cerrahi yapılan hastalarda izlenmiştir (p<0.01). Post-op cerrahi başarıyı en çok etkileyen faktör nöbet başlama yaşıdır (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Epilepsi cerrahisi, doğru seçilmiş çocukluk çağı ilaca dirençli epilepsi hastalarında akılda tutulması gereken güvenli ve etkili tedavi seçeneklerinden biridir.

Anahtar Kelimeler: epilepsi, cerrahi, pediatrik hastalar, ilaca dirençli.


Epilepsy Surgery in Pediatric Patients: A Single Center Experience

Bahattin Tanrıkulu1, Uğur Işık2, Memet Metin Özek1
1Acibadem University, School of Medicine, Department of Neurosurgery, Division of Pediatric Neurosurgery
2Acibadem University, School of Medicine, Department of Pediatrics Division of Pediatric Neurology

INTRODUCTION: Epilepsy surgery is one of the treatment options in pediatric patients with drug resistant epilepsy. Our aim is to share demographic data, surgical outcome, possible complications, and factors that affect surgical outcome in pediatric patients with drug resistant epilepsy who were operated in our clinic.

METHODS: In this retrospective study, 85 patients who were operated in Acibadem Hospital pediatric epilepsy surgery clinic between years 2005-2017 were included. We investigated the influence of sex, age at seizure onset, side and frequency of seizures, time to surgery, type of epilepsy surgery and histopathology on pediatric epilepsy surgery outcome. Statistical analysis was performed with SPSS 20.0 software.
RESULTS: There were 56 male(%66), 29 female(%34) participants. Median of age of seizure onset is 2 years(1day-15years). Median of age at operation is 6.2 years(3months-16years). Median of duration of seizure till surgery is 3.2 years(3months-15.5years). Median follow-up is 5.6 years(3 months-13.5 years). There were permanent motor neurological deficits in 3 patients(3.5%). The best surgical outcome was achieved in patients with resective surgeries(p<0.01). Age at seizure onset was the most important factor that influence surgical outcome in our patients(p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Epilepsy surgery is one of the safe and effective treatment options in pediatric patients with drug resistant epilepsy.

Keywords: epilepsy, surgery, pediatric patients, drug-resistant.
Sorumlu Yazar: Bahattin Tanrıkulu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale