ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

Evaluating the Correlation Between Preoperative Examination Results, Prognosis, and Pathology Results in Temporal Lobe Epilepsy Patients [Epilepsi]
Epilepsi. 2020; 26(2): 66-71 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.04127  

Evaluating the Correlation Between Preoperative Examination Results, Prognosis, and Pathology Results in Temporal Lobe Epilepsy Patients

Meltem Karacan Gölen1, İrem Yıldırım1, Özgür Akdemir2, Ali Yusuf Öner3, Gökhan Kurt4, Erhan Bilir1
1Department of Neurology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Nuclear Medicine, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of Radiology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
4Department of Neurosurgery, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: This prospective study aims to compare the diagnostic value of different preoperative examinations in patients who underwent TLE surgery for treatment-resistant temporal lobe epilepsy, following histopathological evaluations, and to evaluate the seizure-freedom rates observed during the postoperative follow-up.
METHODS: In this study, 35 patients who were followed-up in our clinic diagnosed with drug-resistant TLE were evaluated prospectively. The epileptic focus was determined for all patients. The different preoperative, noninvasive examinations were compared to each other, and with postoperative pathology results. Patients were followed up for two years after surgery.
RESULTS: Concerning determining the epileptic focus, our findings showed that PET and cranial MRI had similar effectiveness compared to ictal EEG and semiology, which represent the gold standard in preoperative examinations. When we correlated the imaging methods with ictal EEG, PET scan had a considerably high lateralization value in determining the epileptic focus and had 100% sensitivity. In terms of detecting the epileptic focus, MRI had a sensitivity of 97%, routine EEG had a sensitivity of 82.9%, and MRS had a sensitivity of 79.4%. During the postoperative period, hippocampal sclerosis was observed in 71.4% of the patients. The postoperative seizure-free rate was 82.8% in the sixth month and in the first year, whereas this rate was 74.3% in the second year.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, as in the present study, each preoperative examination has an impact on localizations and prognosis; it is also important for a good surgical prognosis that results are consistent and focused on a single location.

Keywords: Epilepsy surgery, temporal lobe epilepsy; video-EEG.


Temporal Lop Epilepsili Olgularda Ameliyat Öncesi İnceleme Sonuçlarının Prognoz ve Patoloji Sonuçları ile Korelasyonunun Değerlendirilmesi

Meltem Karacan Gölen1, İrem Yıldırım1, Özgür Akdemir2, Ali Yusuf Öner3, Gökhan Kurt4, Erhan Bilir1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmamızda, ileriye yönelik olarak ilaç tedavisine dirençli temporal lob epilepsisi (TLE) nedeniyle opere edilen olguların ameliyat öncesi incelemelerinin korelasyonu ve ameliyat sonrası izlemlerinde nöbetsizlik oranlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde ilaca dirençli TLE tanısıyla izlenen ve cerrahi adayı olarak belirlenen 35 hasta ileriye yönelik olarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastaların epileptik odağı belirlenmiş, preoperatif noninvaziv incelemeleri tamamlanıp incelemeleri birbirleriyle ve ayrıca ameliyat sonrası dönemdeki patoloji sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Cerrahi sonrası iki yıl boyunca hastalar izlenmiştir.
BULGULAR: Çalışmamızın sonucunda, epileptik odağı tespit etmede ameliyat öncesi incelemelerden altın standart olan iktal EEG ve semiyolojiye benzer şekilde, PET ve kraniyal MRG incelemelerinin de yüksek oranda katkı sağladığını gözlemledik. Görüntüleme yöntemlerini iktal EEG ile korele ettiğimizde epileptik odağı tespit etmede PET incelemelerinin lateralizasyon değeri oldukça yüksek olup duyarlılığı %100 olarak tespit edilmiştir. Kraniyal MRG’nin ise epileptik odağı tespit etmede duyarlılığı %97 iken, rutin EEG’nin %82.9 ve MRS’nin ise duyarlılığı %79.4 olarak tespit edilmiştir. Cerrahi sonrası olgularımızın %71.4’ünde hipokampal skleroz tespit edilmiştir. Olgularımızın cerrahi sonrası nöbetsizlik oranları altıncı ay ve birinci yıl %82.8 olup (Engel-I), ikinci yılda bu oran %74.3 olarak belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak çalışmamızda olduğu gibi ameliyat öncesi incelemelerin her birisinin lokalizasyon ve prognoz üzerine etkisi olduğu bilinmekle beraber, sonuçların birbirleriyle uyumlu ve tek odağı lokalize etmesi iyi cerrahi prognoz açısından oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi cerrahisi, temporal lob epilepsisi; video-EEG.


Meltem Karacan Gölen, İrem Yıldırım, Özgür Akdemir, Ali Yusuf Öner, Gökhan Kurt, Erhan Bilir. Evaluating the Correlation Between Preoperative Examination Results, Prognosis, and Pathology Results in Temporal Lobe Epilepsy Patients. Epilepsi. 2020; 26(2): 66-71

Corresponding Author: Meltem Karacan Gölen, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale