ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

Malformations and Neonatal Problems in Babies of Mothers with Epilepsy: What are the Possible Problems in Women with Epilepsy during Pregnancy? [Epilepsi]
Epilepsi. 2019; 25(3): 147-154 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.26056  

Malformations and Neonatal Problems in Babies of Mothers with Epilepsy: What are the Possible Problems in Women with Epilepsy during Pregnancy?

Selda Keskin Güler1, Dilek Kahvecioğlu2
1Department of Neurology, Ankara Trainig and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Neonatology, Ankara Trainig and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to investigate the effects of epilepsy and its treatment on maternal and fetal outcomes during pregnancy.
METHODS: This study was designed as a retrospective observational case-control study. One hundred sixty-nine pregnant women (PW) and their newborns were included. The study group consisted of PW with epilepsy (PWWE)(mean age: 27.6 years; n=89), and the control group comprised PW without epilepsy (mean age: 27.5 years; n=80).

RESULTS: In the PWWE, unintended pregnancy was found to be higher (p<0.001). Pregnancy complications and cesarean incidence were higher in the PWWE than in the control group. Time of birth was significantly earlier in the PWWE (p<0.01). No significant difference was found between the groups concerning birth weight, height, sex of infants, and the incidence of birth complications. In the postpartum sixth week visit, all mothers in the control group were nursing their infants, whereas 11.4% of the PWWE were not nursing their infants (n=10) (p<0.05). During the study, two mothers, and one baby with severe malformation died. The prevalence of major congenital malformations (MCMs) was found as 0% in the drug-free group, 5.7% in the mono therapy group, and 8.3% in the polytherapy group, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the majority of the mothers with epilepsy have a healthy pregnancy and healthy baby, we found that the mortality rate and risk of experiencing serious problems in the perinatal and postnatal period were higher compared with the controls. Neonatal disorders and congenital malformations were more common in these infants. It is important that these patients should be followed up closely during the pre-conception, pregnancy, and postpartum periods, and infants should be followed up in tertiary neonatal intensive care units when necessary.

Keywords: Antiepileptic drugs, epilepsy; malformation; newborn; pregnancy


Epilepsi Tanısı Olan Annelerden Doğan Bebeklerde Malformasyonlar ve Neontalojik Sorunlar: Epilepsi Tanısı Olan Kadınların Gebeliği Hangi Sorunlara Gebe?

Selda Keskin Güler1, Dilek Kahvecioğlu2
1Nöroloji Kliniği, Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Neonatoloji Kliniği, Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi varlığının ve tedavisinin gebelik boyunca maternal ve fetal sonuçlarının incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma geriye dönük gözlemsel olgu-kontrol çalışması olarak tasarlandı. Çalışmaya 169 doğum yapmış kadın ve bu kadınlardan doğan bebekleri alındı. Olgu grubu olarak yaş ortalaması 27.6 epilepsi tanısı olan gebe kadın (n=89) ve kontrol grubu olarak yaş ortalaması 27.5 olan epilepsi olmayan kadın (n=80) dahil edildi.
BULGULAR: Olgu grubunda istenmeyen gebelik daha fazlaydı (p<0.001). Gebelik komplikasyonları ve sezeryan sıklığı vaka grubunda sağlıklı annelere göre daha fazlaydı. Doğum zamanı olgu grubunda anlamlı derecede daha erkendi (p<0.01). Bebeklerde doğum komplikasyonu sıklığı, cinsiyeti, boy ve kiloları arasında fark saptanmadı. Doğumdan sonraki altıncı hafta kontrolünde kontrol grubundaki annelerin tamamı bebeklerini emzirirken olgu grubunda annelerin %11.4’ü (n=10) bebeklerini emzirmiyordu (p<0.05). Çalışma boyunca epilepsi grubunda iki anne ve ciddi malformasoynu olan bir bebek hayatını kaybetti. Doğum salonunda bebeklerde müdahale gerektirecek neonatolojik sorunlar olgu grubunda daha sıktı. Epilepsi tanısı olan kadınlarda majör konjenital malformasoyon (MCM) sıklığı ilaç kullanmayanlarda %0, monoterapi grubunda %5.7, politerapi grubunda %8.3 saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her ne kadar annelerin çoğunluğu sağlıklı bir gebelik geçirse ve sağlıklı bir bebeğe sahip olsa da bu çok özel hasta grubunda mortalite oranı, perinatal ve postnatal dönemde ciddi sorunların yaşanma riski epilepsisi olmayan kadınlara göre daha yüksektir. Neonatolojik problemler ve konjenital malformasyonlar bu bebeklerde daha sıktır. Bu hastaların, prekonsepsiyonel dönemi içerecek şekilde gebelik sırasında yakından takip edilmesi ve bebeklerin gerekli durumlarda üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde takip edilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Antiepileptik ilaçlar, epilepsi; malformasyon; yenidoğan; gebelik


Selda Keskin Güler, Dilek Kahvecioğlu. Malformations and Neonatal Problems in Babies of Mothers with Epilepsy: What are the Possible Problems in Women with Epilepsy during Pregnancy?. Epilepsi. 2019; 25(3): 147-154

Corresponding Author: Selda Keskin Güler, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale