ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

Effects of Drug Compliance on Quality of Life in Patients with Epilepsy [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(1): 17-25 | DOI: 10.5505/epilepsi.2016.36449  

Effects of Drug Compliance on Quality of Life in Patients with Epilepsy

Gülden Acaroğlu1, Emel Yılmaz2
1Celal Bayar University Institute Of Health Sciences
2Celal Bayar University College Of Health Sciences

INTRODUCTION: The aim of the present descriptive study was to determine the effect of patient compliance with antiepileptic drug therapy on quality of life.
METHODS: The study population comprised 115 patients with epilepsy who applied to the neurology clinic of a state hospital in western Turkey between February and December 2011. Ethics committee approval and informed consent were obtained. Data were collected using a personal information form and the Quality of Life in Epilepsy Inventory-89 (QOLIE–89) in face-to-face interviews. Descriptive statistics, parametric tests, and non-parametric tests were used to evaluate data.
RESULTS: Mean age of the population was 36.10±14.95 years, and mean age at onset was 21.35±17.00. Males comprised 50.4% of the population, and 59.1% of patients took medication regularly. Patients received the highest scores on the subscales of language, social isolation, and physical function, and the lowest on the subscales of health perception, energy/fatigue, and seizure concerns. Total QOLIE-89 scores were found to be slightly above average, while subscale scores were generally below. There were significant differences between QOLIE-89 subscale scores and rates of regular medication use (p<0.05); subscale scores were higher, as were indications of quality of life.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Quality of life was found to be low. Patients and their relatives should be better informed of the benefits of treatment compliance on quality of life.

Keywords: Antiepileptic drugs, epilepsy, treatment compliance, quality of life.


Epilepsili Hastalarda İlaç Uyumunun Yaşam Kalitesine Etkisi

Gülden Acaroğlu1, Emel Yılmaz2
1Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma epilepsili bireylerin antiepileptik ilaç tedavisine uyumunun yaşam kalitesine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı türdeki bu araştırmaya Şubat -Aralık 2011 tarihleri arasında Türkiye'nin Batı bölgesindeki bir Devlet Hastanesinin Nöroloji polikliniğine başvuran ve sınırlamalara uygun olarak seçilen 115 epilepsili hasta alınmıştır. Araştırma verileri hastaları tanıtıcı bilgi formu ve Epilepside Yaşam Kalitesi Ölçeği (QOLIE-89) kullanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırma öncesinde etik kurul onayı ve hastalardan onam alınmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, parametrik ve non parametrik testler kullanılmıştır.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 36.10±14.95 yıl, hastalığın başlangıç yaşı ortalaması 21.35±17.00’dır. Araştırma grubunun %50.4’ü erkek ve %59.1'i ilaçlarını düzenli kullanmaktadır. Araştırmaya katılan hastaların QOLIE-89 alt boyut puan ortalamalarından en yüksek dil, sosyal izolasyon ve fiziksel fonksiyon alt boyutlarından, en düşük ise; sağlığı algılama, enerji/yorgunluk ve nöbete ilişkin kaygılar alt boyutlarından puan aldıkları saptanmıştır. Hastaların QOLIE- 89 Ölçeği toplam puan ortalaması ortalamanın biraz üstünde, alt boyut puan ortalamaları ise genel olarak ortalamanın altında bulunmuştur. Düzenli ilaç kullanımı ile QOLIE-89 Ölçeği alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptamıştır (p<0.05). Düzenli ilaç kullanan hastaların alt boyut puanları daha yüksek ve yaşam kaliteleri daha iyi olarak saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda hastaların yaşam kaliteleri düşük bulunmuştur. Tedaviye uyum ve yaşam kalitesini artırmak için hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antiepileptik ilaç, epilepsi, tedaviye uyum, yaşam kalitesi.


Gülden Acaroğlu, Emel Yılmaz. Effects of Drug Compliance on Quality of Life in Patients with Epilepsy. Epilepsi. 2016; 22(1): 17-25

Corresponding Author: Emel Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale