ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

Association of Vitamin D Deficiency with Antiepileptic Drugs in Patients with Epilepsy [Epilepsi]
Epilepsi. 2020; 26(2): 115-122 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.83788  

Association of Vitamin D Deficiency with Antiepileptic Drugs in Patients with Epilepsy

Oya Öztürk1, Elif Söylemez2, Sezin Alpaydın Baslo1, Duygu Aksoy3, Dilek Ataklı1
1Department of Neurology, Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey
2Department of Neurology, Bağcılar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Neurology, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hospital, Lefkoşa, KKTC

INTRODUCTION: Long-term usage of antiepileptic drugs is associated with abnormal bone mineral metabolism, osteoporosis and an increased risk of fracture. The main mechanism seems to be focused on vitamin D deficiency that arises from antiepileptics. The primary objective of the present study was to investigate the effects of carbamazepine, valproic acid, oxcarbazepine, levetiracetam and lamotrigine monotherapies on the bone health status of the patients with epilepsy.
METHODS: This study included 270 patients with epilepsy who underwent carbamazepine (n=75), valproic acid (n=75), oxcarbazepine (n=37), levetiracetam (n=54) or lamotrigine (n=29) monotherapy for at least one year and 71 healthy controls. The demographic and clinical features of the patients were noted. The vitamin D, calcium, ionized calcium and total protein levels of the participants were prospectively evaluated.
RESULTS: Vitamin D deficiency was found as 47.9% in the control group and 78.5% in the patients with epilepsy. The vitamin D levels of the patients taking carbamazepine, valproic acid, oxcarbazepine and levetiracetam were significantly lower than those of the control group. In addition, vitamin D deficiency frequencies in these groups were significantly higher than the control group. A negative correlation was found between the duration of the drug use and vitamin D levels in the valproic acid and levetiracetam groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Vitamin D deficiency is common in patients with epilepsy who have long-term use of antiepileptic drugs and may contribute in part to the increased risk of fractures in this population. The findings obtained in this study suggest that the vitamin-D levels of patients with epilepsy should be regularly assessed.

Keywords: Vitamin D deficiency, karbamazepine; lamotrigine; levetiracetam; oxcarbazepine; valproic acid.


Epilepsi Hastalarında Antiepileptik İlaçlar ve D Vitamini Eksikliği İlişkisi

Oya Öztürk1, Elif Söylemez2, Sezin Alpaydın Baslo1, Duygu Aksoy3, Dilek Ataklı1
1Bakırköy Prof Dr Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
3Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Lefkoşa, KKTC

GİRİŞ ve AMAÇ: Uzun süreli antiepileptik ilaç kullanımı kemik mineral dansitesinde azalma, osteoporoz ve kırık riski ile ilişkisi bulunmuştur. Kemik mineral metabolizması üzerindeki etkileri tam olarak bilinmemekle beraber ana mekanizma, antiepileptiklerin neden olduğu D vitamini eksikliğine odaklanmış görünmektedir. Bu çalışmanın temel amacı karbamazepin, valproik asit, okskarbazepin, levetirasetam ve lamotrijin monoterapilerinin epilepsi hastalarının kemik sağlığı durumuna etkilerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya en az bir yıl boyunca monoterapi olarak karbamazepin (n=75), valproik asit (n=75), okskarbazepin (n=37), levetirasetam (n=54) veya lamotrijin (n=29) kullanan 270 epilepsi hastası ve 71 sağlıklı kontrol dahil edildi. Cinsiyet, yaş, günlük ilaç dozu, serum ilaç seviyesi ve hastalık süresi gibi hastaların demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Ek olarak, katılımcıların D vitamini, kalsiyum, iyonize kalsiyum ve total protein düzeyleri ileriye yönelik olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Kontrol grubunda D vitamini eksikliği %47.9 oranında saptanırken, epilepsi hastalarının tümüne bakıldığında %78.5 oranında bulundu. Karbamazepin, valproik asit, okskarbazepin ve levetirasetam gruplarının D vitamini düzeyleri kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak düşük ve D vitamini eksiklik sıklıkları da kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Valproik asit ve levetirasetam gruplarında ilaç kullanım süresi ile D vitamini düzeyi arasında negatif bir korelayon saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: D vitamini eksikliği uzun süreli antiepileptik ilaç kullanan epilepsi hastalarında sıktır ve bu popülasyonda kırık riskinin artmasına kısmen katkıda bulunabilir. Çalışmamızın sonuçları, epilepsi hastalarının D vitamini seviyelerinin düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: D vitamini eksikliği, karbamazepin; lamotrijin; levetirasetam; okskarbazepin; valproik asit.


Oya Öztürk, Elif Söylemez, Sezin Alpaydın Baslo, Duygu Aksoy, Dilek Ataklı. Association of Vitamin D Deficiency with Antiepileptic Drugs in Patients with Epilepsy. Epilepsi. 2020; 26(2): 115-122

Corresponding Author: Oya Öztürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale