ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

Epilepsi: 17 (1)
Volume: 17  Issue: 1 - 2011
Hide Abstracts | << Back
RESEARCH ARTICLE
1.The Efficacy of the Levetiracetam in Children with Intractable Epilepsy
Salma İdris, Nilüfer Eldeş Hacıfazlığlu, Yüksel Yılmaz
doi: 10.5505/epilepsi.2011.57441  Pages 1 - 8
AMAÇ: Bu çalışma yeni bir antiepiletik olan levetirasetam’ın çocukluk çağı dirençli epilepsilerinde etkinliğini araştırmak amacı ile yapıldı.
YÖNTEMLER: Yaşları 1-17.4 yıl (ortalama 7.9 yaş) olan dirençli epilepsi tanısı ile tedavi edilen 53 çocuk retrospektif olarak incelendi. Levetirasetam tüm hastalarda ek tedavi olarak başlandı ve hastalar ortalama 16.8 ay (1 ay-4.3 yıl) süreyle izlendi. Nöbet sıklığı ve nöbet süresi standart aralıklarla takiplerle kaydedildi.
BULGULAR: İzlem süresinin sonunda hastaların 26’sında (%49.1) nöbetler durdu, 11’inde (%20.8) hastada nöbet sıklığında %50’den fazla azalma, 11’inde (%20.8) nöbet sıklığında değişiklik olmadı ve 4’ünde (%7.5) nöbet sıklığında artış oldu. Hastaların %69.9’unda (37/53) levetirasetam etkili bulundu (>%50 nöbette azalma veya nöbetsiz). Hastaların %32’sinde yan etki görüldü, yan etki görülmesiyle doz arasında ilişki bulunmadı.
SONUÇ: Levetirasetam, çocukluk çağı dirençli epilepsilerinde nöbet sıklığını azaltmakta ya da hastanın nöbetsiz olmasını sağlamakta etkili ve iyi tolere edilebilen bir antiepileptik ilaç olarak değerlendirildi.
OBJECTIVE: The aim of this study is to investigate the efficacy of levetiracetam, a new antiepileptic drug, as add-on treatment in children with intractable epilepsy.
METHODS: This retrospective study was performed in 53 children (aged 1-17.4 years, mean: 7.9 years) with intractable epilepsy were followed up for 16.8 months (1 month-4.3 years). The duration and frequency of seizures were documanted with standard interval.
RESULTS: At the end of the follow-up period, 26 patients (49.1%) were seizure free, the seizure frequency was markedly (>50%) decreased in 11 patients (20.8%). On the other hand, seizure frequency did not change in 11 patients (20.8%) and in 4 patients (7.5%) the seizure frequency increased. Levetiracetam was found to be efficant in 69.9% (37/53) of patients (seizure free or reduction >50% in seizure frequency). Thirty-two percent of the patients had adverse effects and there was no statistically significant relationship between side effects and the dosage of drugs.
CONCLUSION: Levetiracetam proved to be effective and well tolerable drug in children with refractory epilepsy.

CASE REPORT
2.Eating Seizure; Case Report
Kezban Aslan, Hacer Bozdemir, Can Sezer, Taylan Peköz
doi: 10.5505/epilepsi.2011.57338  Pages 9 - 13
Yemek yeme epilepsisi refleks epilepsilerin nadir formlarından biri olup, spesifik uyaranlar ile tetiklenir. Kesin patolojik mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Son derece nadir gözlenen bu nöbet tipinin genetik, etnik faktörler ve bazı yiyecek ve/veya yemek alışkanlıkları ile ilişkili olduğu vurgulanmaktadır. Bu yazıda, ilk kez 69 yaşında yemek yeme sırasında sık bayılma yakınması ile acile başvuran bir hasta sunuldu. Hastanın yakınmalarının 2 hafta önce başladığı ve özellikle katı gıdaları yutarken yakınmalarının gözlendiği belirtildi. Nörolojik muayenesi ve metabolik değerlendirilmesi normal olan hastanın bu yakınmaları video-elektroensefalografi (video-EEG) kayıtlaması ile gözlendi. Video-EEG’de iktal kayıtlama sırasında sağ temporosantral, anterior-posterior temporal ve temporoparietal alanlarda aktif epileptik odak kaydedildi. Serebral görüntülemede periventriküler ve sentrum semiovalede iskemik lezyonlar saptandı. Sağaltıma öncelikle karbamazepin ile başlandı. Yüksek doz antiepileptik ilacı tolere edemeyen hastaya levetirasetam ilave edildi ve ikili antiepileptik sağaltım ile nöbetleri kontrol altına alındı.
Eating-induced seizures are an uncommon presentation of reflex epilepsy, a condition characterized by seizures provoked by specific stimuli. Exact pathogenic mechanism of eating epilepsy is still unknown. Various etiology related to eating epilepsy such as genetic factors, ethnicity, and specific food and eating habits. Here we present a 69-year-old men with eating epilepsy presented to the emergency department with syncope after eating during last two weeks. His complaints start with eating especially solid foods. His neurologic examination and metabolic evaluation was normal. We revealed video-Electroencephalography (video-EEG) monitorization with provocation test. Ictal period was recorded on video-monitorization and active epileptic focus was detected at right central temporal anterior-posterior temporal and temporoparietal side and ischemic lesions was found on periventricular and sentrum semiovale regions on MRI. Carbamazepine treatment started but since the patient could not tolerate high doses, then levetiracetam was added on. The seizures were controlled by polytherapy.

3.First Symptomatic Seizure and Status Epilepticus due to Acute Electrolyte Imbalance
Emine Rabia Koç, Alevtina Ersoy, Atilla İlhan
doi: 10.5505/epilepsi.2011.62533  Pages 14 - 16
Son yıllarda tıp alanındaki gelişmeler sayesinde hastalara kısa sürede doğru tanı koymak daha kolay hale gelmiştir. Bu durum öncelikli olarak acil servisler için önem arz etmektedir. Doğru tanı ve tedavi için bazen aynı gün içinde kişiye birçok tetkik yapılması gerekebilmektedir. Yapılan bu işlemler hastada istenmeyen durumlara yol açabilmektedir. Bu yazıda, karın ağrısı şikayeti nedeniyle yapılması planlanan görüntüleme yöntemleri için aşırı su alımı sonucu elektrolit imbalansı gelişen ve ilk nöbetini status epileptikus olarak geçiren bir hasta sunuldu.
In recent years, putting the correct diagnosis in a short time becomes easier due to advances in medical science. This is primarily important for emergency services. Sometimes it has been need to make many examinations to the person in a day for the correct diagnosis and treatment. This processes may lead to unwanted situations for the patient. In this paper, it was presented a patient who has developed electrolyte imbalance as a result of the excessive intake of water for imaging techniques because of abdominal pain and who had the first seizure as status epilepticus.Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale