ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 1       Yıl: 2021

Epilepsi Hastalarında Yorgunluğun Yaşam Kalitesine Etkisi [Epilepsi]
Epilepsi. 2006; 12(1): 21-26

Epilepsi Hastalarında Yorgunluğun Yaşam Kalitesine Etkisi

Füsun ERDOĞAN1, Ferhan SOYUER2, Vesile ŞENOL2, Fehim ARMAN3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
2Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Sağlık Meslek Yüksek Okulu
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Amaç: Epilepsi hastalarında yorgunluk ve etkileri yeterince bilinmemektedir. Bu çalışmada epilepsi hastalarında yorgunluğun sıklığı ve yaşam kalitesi üzerine etkileri araştırıldı.
Hastalar ve Yöntemler: Bir yıl içinde epilepsi polikliniğine başvuran MMSE (mini-mental state examination) skoru 24’ün üzerinde olan 70 hasta (33 kadın, 37 erkek; ort. yaş 35.63±11.95; dağılım 18-60) çalışmaya alındı. Hastaların yaşam kaliteleri QOLIE-89 (quality of life in epilepsy inventory-89) ölçeğiyle, yorgunluk durumları yorgunluk şiddet skalasıyla değerlendirildi. Hastalar skala değerlerine göre yorgunluğu olanlar ve olmayanlar olmak üzere ikiye ayrıldı. İki grubun yaşam kaliteleri karşılaştırıldı. Tüm grubun QOLIE-89 ölçeğine göre yaşam kalitesi skorlarının, yorgunluk skalası değerleri ile ilişki analizleri yapıldı.
Bulgular: Yorgunluğu bulunan hastalarda, yaşam kalitesinin mental ve epilepsiyle ilgili boyutu ile total yaşam kalitesi skorları, yorgunluğu olmayan gruba göre anlamlı derecede düşüktü. Tüm hasta grubunda yaşam kalitesi skorlarıyla yorgunluk arasında anlamlı negatif ilişki saptandı.
Sonuç: Bulgularımız epilepsi hastalarınında düşük yaşam kalitesiyle yorgunluk arasında oldukça anlamlı bağlantılar bulunduğunu göstermektedir. Epilepsi hastalarında klinik değerlendirme ve tedavide yorgunluğun dikkate alınması, nedenlerinin anlaşılması ve giderilmesinin hastaların yaşam kalitesinde düzelme sağlayacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi; yorgunluk; yaşam kalitesi; psikolojik test.


The Effects of Fatigue on the Quality of Life in Patients With Epilepsy

Füsun ERDOĞAN1, Ferhan SOYUER2, Vesile ŞENOL2, Fehim ARMAN3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
2Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Sağlık Meslek Yüksek Okulu
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Objectives: Fatigue and its effects is not adequately researched in epilepsy. In this study the rate of fatigue and its effect on the quality of life (QOL) have been assessed.
Patients and Methods: Seventy patients (33 females, 37 males; mean age 35.63±11.95; range 18 to 60 years) who admitted to the Epilepsy Outpatient Clinc within the last year with an MMSE (mini-mental state examination) score > 24 were included in the study. QOL was assessed with quality of life in epilepsy inventory-89 (QOLIE-89) and fatigue with fatigue severity scale (FSS). Patients were divided according to whether or not they had fatigue and the QOL values of the two groups were compared. The correlation analyses were done between QOLIE-89 and fatigue severity scale. Results: The mental and epilepsy related subscales of QOLIE-89 were significantly lower in the fatigue group. There was a statistically significant correlation between the QOLIE-89 scores and fatigue scores in the whole group. When QOLIE-89 scores decreased, fatigue scores increased. Conclusion: Our findings suggest that there is very strong relationship between the low QOL scores and fatigue in epilepsy patients. We concluded that fatigue is a very important finding in epilepsy patients. In clinical evaluation and the treatment of epilepsy, understanding the reasons and quality of fatigue is very important for the improvement of QOL in epilepsy patients.

Keywords: Epilepsy; fatigue; quality of life; psychological tests.


Füsun ERDOĞAN, Ferhan SOYUER, Vesile ŞENOL, Fehim ARMAN. The Effects of Fatigue on the Quality of Life in Patients With Epilepsy. Epilepsi. 2006; 12(1): 21-26


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale