ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 1       Yıl: 2021

Çocukluk Çağı Epilepsilerin de Topiramatın Etkinliği [Epilepsi]
Epilepsi. 2003; 9(3): 151-154

Çocukluk Çağı Epilepsilerin de Topiramatın Etkinliği

Kutluhan YILMAZ1, Burak TATLI2, Nur AYDINLI3, Mine ÇALIŞKAN4, Meral ÖZMEN5
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
4İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
5Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

Amaç: Topiramat kullandığımız epilepsili çocuk hastalarda elde edilen klinik sonuçlar değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Seksen sekiz çocuk hasta (39 kız, 49 erkek; ort. yaş 8.3; dağılım 4 ay-18 yıl) topiramat etkinliği ve yan etkileri açısından geriye dönük olarak incelendi. Olguların çoğu semptomatik epilepsisi (n=64) olan ve/veya en az üç antiepileptik ilaca yan ıtsız (n=73) hastalardı. Nöbetlerin tamamen durması tam, %50'den fazla azalması kısmi yanıtlılık olarak kabul edildi. Başlangıç dozu 0.6-1.1 mg/kg/gün, ulaşılan doz 3.2-15 mg/kg/gün; kullanma süresi ortalama 11 ay (dağılım 6-38 ay) idi.
Bulgular: On dört olguda tam olmak üzere, 48 olguda (%57) tedaviye yanıt alındı. Parsiyel başlangıçlı epilepsili 59 olgunun 39'unda (%66), jeneralize epilepsili 12 olgunun beşinde (%41.7), epileptik sendromu olan 13 olgunun dördünde (%30) tedaviye yanıt alındı. Nöbet tiplerine göre değerlendirildiğinde parsiyel başlangıçlı 58 nöbetin 38'inde (%66), 31 jeneralize nöbetin 15'inde (%48.4) tam ya da kısmi yanıt elde edildi. Dört olguda somnolans, üçünde nöbet artışı, birinde hipertermi nedeniyle ilaca son verildi. Yan etki olarak iştahsızlık (n=14 olgu), zayıflama (n=11), dikkat azalması (n=8), somnolans (n=7), konuşmanın bozulması (n=6) ve ateşlenme (n=3) gözlendi.
Sonuç: Topiramat, tedavi etkinliği yüksek bir antiepileptik olarak dikkat çekmekle birlikte, ilaca özgü yan etki profili göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Antikonvulsan/terapötik kullanım/yan etki; çocuk; epilepsi/ilaç tedavisi; epilepsi, parsiyel/ilaç tedavisi;fruktoz/terapötik kullanım/analog ve derivatifleri;tedavi sonucu


The Efficacy of Topiramate in Childhood Epilepsies

Kutluhan YILMAZ1, Burak TATLI2, Nur AYDINLI3, Mine ÇALIŞKAN4, Meral ÖZMEN5
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
4İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
5Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

Objectives: We evaluated the clinical results of topiramate in epileptic children. Patients and Methods: The efficacy of topiramate was retrospectively aşeşed in 88 children (39 girls, 49 boys; mean age 8.3 years; range 4 months to 18 years). Most of the patients had symptomatic (n=64) and/or refractory epilepsy (n=73) to at least three antiepileptic drugs. Response to treatment was evaluated as complete disappearance of seizures or partial decrease of more than 50%. Daily initial and final doses ranged from 0.6 to 1.1 mg/kg and 3.2 to 15 mg/kg, respectively, with a mean duration of 11 months (range 6 to 38 months). Resu l t s: Forty-eight patients (57%) responded to topiramate treatment, 14 of whom were seizure-free. Response rates were as follows: partial epilepsy 66% (39/59), generalized epilepsy 41.7% (5/12), and epileptic syndromes 30% (4/13). Response was 66% in partial seizures (38/58) and 48.4 in generalized seizures (15/31). Treatment was discontinued because of somnolence in four patients, increase in the frequency of seizures in three patients, and hyperthermia in one patient. Adverse effects were anorexia (n=14), weight loş (n=11), difficulty in concentration (n=8), somnolence (n=7), deterioration in speech (n=6), and fever (n=3).
Conclusion: Topiramate seems to be a safe and effective antiepileptic drug; however, it should be used considering its special side effect profile.

Keywords: Anticonvulsants/therapeutic use/adverse eff e c t s;child; epilepsy/drug therapy; epilepsies, partial/drug therapy;fructose/therapeutic use/analogs & derivatives; treatment outcome.


Kutluhan YILMAZ, Burak TATLI, Nur AYDINLI, Mine ÇALIŞKAN, Meral ÖZMEN. The Efficacy of Topiramate in Childhood Epilepsies. Epilepsi. 2003; 9(3): 151-154


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale