ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 1       Yıl: 2021

Epilepsi Hastalarında Karbamazepin ve Valproik Asit Kullanımının Serum İmmünoglobulinleri Üzerine Etkisi [Epilepsi]
Epilepsi. 2006; 12(1): 27-31

Epilepsi Hastalarında Karbamazepin ve Valproik Asit Kullanımının Serum İmmünoglobulinleri Üzerine Etkisi

Hicran BULUT1, Yılmaz ÇETİNKAYA1, Gülmisal FİLİZ1, Kemal TUTKAVUL1, Hülya TİRELİ1
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği

Amaç: Bu çalışmada karbamazepin ve valproik asit kullanan epileptik hastalarda, tedavinin serum immünoglobulinleri üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlandı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya, en az altı ay süreyle karbamazepin ya da valproik asit monoterapisi alan 60 epilepsi hastası (25 erkek, 35 kadın; ort. yaş 29.03±12.7; dağılım 15-60) ile 30 kişiden oluşan (21 kadın, 9 erkek; ort. yaş 29.27±9.5; dağılım 18-60) sağlıklı kontrol grubu alındı. Hastaların ve kontrollerin serum IgG, IgA, IgM düzeyleri ölçüldü. Bulgular: Karbamazepin ve valproik asit kullanan hasta gruplarıyla kontrol grubu arasında, serum IgA ve IgM ortalama değerleri açısından anlamlı farklılık görülmedi. Valproik asit kullanan grubun IgG ortalama değeri, karbamazepin kullanan gruba ve kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Kullanılan antiepileptiklerin dozları ve kullanım süreleriyle serum IgA, IgM, IgG değerleri arasında ilişki bulunmadı. Sonuç: Karbamazepin kullanan hastalarda serum immünoglobulinlerinde belirgin değişiklik yoktu. Valproik asit kullanan hastalarda ise IgG düzeyinde yaşla birlikte artış gösteren yükseklik saptandı. İmmün sistemde antiepileptiklerin kullanımına bağlı oluşabilecek değişiklikler, tekrarlayıcı enfeksiyonlar, otoimmün ve neoplastik hastalıklar gibi patolojilerin oluşmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle karbamazepin ve valproik asit kullanan epilepsi hastalarında, serum immünoglobulinlerinin takibinin yapılması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karbamazepin, epilepsi/ilaç tedavisi/immünoloji; immünoglobulin; valproik aist.


The Effect of Valproic Acid and Carbamazepine At Serum Immunoglobulines in Epileptic Patients

Hicran BULUT1, Yılmaz ÇETİNKAYA1, Gülmisal FİLİZ1, Kemal TUTKAVUL1, Hülya TİRELİ1
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği

Objectives: The aim of this study is to investigate the effects of antiepileptic drugs at serum immunoglobulins in epileptic patients who were using carbamazepine and valproic acid comparing. Patients and Methods: Sixty epileptic patients (25 males, 35 females; mean age 29.03±12.7; range 15 to 60 years) taking carbamazepine or valproic acid and control group existing of 30 people (21 females, 9 males; mean age 29.27±9.5; range 18 to 60 years) were included at this study. The serum IgG, IgA and IgM levels of the patients and healthy normals were screened. Results: The average levels of serum IgA and IgM of the patients taking carbamazepine or valproic acid monotherapy were not statistically different from the control group. Serum IgG levels of the patients who were taking valproic acid monotherapy were higher than the patients taking carbamazepine monotherapy and the control group. There was no correlation between the serum IgG, IgM and IgA levels and dosage and the duration of drug consumption. Conclusion: There was no difference at the levels of immunoglobulins at the patients taking carbamazepine. IgG levels of the valproic acid users were higher and these levels had become evident as the patient got older. The interactions at immunuglobulins caused by antiepileptics might be the reason of recurrant infections, neoplasms and autoimmun diseases. We had concluded that the screening of immunoglobulin levels at patients using antiepileptic drugs such as carbamazepine or valproic acid during follow up were important.

Keywords: Carbamazepine; epilepsy/drug therapy/immunology; immunoglobulins; Valproic acid.


Hicran BULUT, Yılmaz ÇETİNKAYA, Gülmisal FİLİZ, Kemal TUTKAVUL, Hülya TİRELİ. The Effect of Valproic Acid and Carbamazepine At Serum Immunoglobulines in Epileptic Patients. Epilepsi. 2006; 12(1): 27-31


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale