ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 1       Yıl: 2021

Yaşlı Epilepsi Hastalarında Elektroensefalografinin Tanı Değeri [Epilepsi]
Epilepsi. 2006; 12(1): 32-41

Yaşlı Epilepsi Hastalarında Elektroensefalografinin Tanı Değeri

Nida Fatma TAŞÇILAR1, Hacer BOZDEMİR2, Kezban ASLAN2, Yakup SARICA2, Gülşah SEYDAOĞLU3
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, nöbet geçirme öyküsüyle başvuran ve ilk nöbetini 60 yaş ve üzerinde geçiren hastalarda etyoloji ve elektroensefalografi (EEG) bulgularının epilepsi tanısına katkısı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Altmış yaş ve üzeri, jeneralize ya da parsiyel nöbet öyküsü olan 146 hastanın (67 kadın, 79 erkek; ort. yaş 68.6±6.2; dağılım 60-90) elektroensefalografi ve diğer laboratuvar verileri incelendi. Değişik nedenlerle elektroensefalografileri çekilen ancak nöbet öyküsü olmayan 60 yaş üzeri 40 kişi kontrol grubu (18 kadın, 22 erkek; ort. yaş 68.6±6; dağılım 60-81) olarak seçildi. Bulgular: İlk defa nöbet geçiren ve nöbetleri parsiyel nitelikte olan yaşlı hastalarda, EEG’de fokal epileptik anormalliğin (%27) ve fokal yavaşlamanın (%40) kontrollere göre daha belirgin olduğu görüldü. Ancak bu bulguların özgüllüğü yüksek, duyarlılık ve tanı değeri çok düşüktü. Sonuç: İlk nöbetini 60 yaş ve üzerinde geçiren hastaların rutin elektroensefalografilerinde gözlenen anormalliklerin tanı değerinin düşük olması nedeniyle, epileptik sendromların tanısında ve sınıflandırılmasında kullanılması uygun değildir. Nöbet kuşkusu olan ancak öykünün yeterli olmadığı durumlarda, rutin elektroensefalografi incelemesi yerine video-EEG monitörizasyonu tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı; serebrovasküler hastalık/komplikasyon; epilepsi/sınıflama/tanı/etyoloji; elektroensefalografi; nöbet/etyoloji.


The Value of Electroencephalography in the Diagnosis of Epilepsy in Elderly Patients With Seizures

Nida Fatma TAŞÇILAR1, Hacer BOZDEMİR2, Kezban ASLAN2, Yakup SARICA2, Gülşah SEYDAOĞLU3
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Objectives: The aetiology and electroencephalography (EEG) signs in the diagnosis of epilepsy in patients who experienced their first ever seizure at the age of 60 years and older were evaluated in this study. Patients and Methods: The EEGs, and other medical records of 146 patients, aged 60 years and older (67 females, 79 males; mean age 68,6±6,2; range: 60 to 90 years), were examined. Age-matched 40 patients (18 females, 22 males; mean age 68.6±6; range 60 to 81 years) without seizure history, whom EEGs performed for various reasons other than seizure were chosen as the control group. Results: In the patients, with new-partial-onset seizure, focal epileptic abnormality (27%) and focal slowing (40%) in the EEGs were significantly more than the control group. Although these signs had a high specificity, they had low sensitivity and low diagnostic value. Conclusion: It is unnecessary to use routine EEG in the diagnosis and classification of the epileptic syndromes in patients with new onset seizure at age 60 years and more, because of the low diagnostic value of the EEG abnormalities in the routine EEGs of these patients. If the detailed history is not enough or unobtainable in older patients with suspected seizures, video-EEG monitoring should be preferred.

Keywords: Aged; cerebrovascular disorders/complications; epilepsy/classification /diagnosis/etiology; electroencephalography; seizures/etiology.


Nida Fatma TAŞÇILAR, Hacer BOZDEMİR, Kezban ASLAN, Yakup SARICA, Gülşah SEYDAOĞLU. The Value of Electroencephalography in the Diagnosis of Epilepsy in Elderly Patients With Seizures. Epilepsi. 2006; 12(1): 32-41


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale