ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 1       Yıl: 2021

Epilepsi Hastalığı Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin İstismar Konusundaki Farkındalıkları [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-50023 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.50023  

Epilepsi Hastalığı Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin İstismar Konusundaki Farkındalıkları

Selin Söyünmez1, Yeşim Zülkar1, Fatma Dilek Turan2, Ayşegül İşler Dalgıç3
1Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Kırşehir
2Aksaray Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aksaray
3Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi hastalığı olan 4-6 yaş grubu çocuğa sahip ebeveynlerin istismar farkındalık düzeylerini ve ilişkili durumları belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, 15 Ocak 2019-10 Mart 2020 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nörolojisi Polikliniği ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğine başvuran, epilepsi hastalığı olan çocuğa sahip 204 ebeveyn ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, literatür doğrultusunda oluşturulan anket formu ve “Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık Ölçeği” ile elde edilmiştir. Ölçek puanlarının yüksek olması, ebeveynlerin istismar farkındalık düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Klinik Araştırmalar Etik Kurul onayı, kurumlardan ve ölçek sahibinden yazılı izin, ebeveynlerden aydınlatılmış onam alınmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan epilepsi hastalığı olan çocuğa sahip ebeveynlerin %89.2’si annedir. Ebeveynlerin istismar farkındalık puanları 56.911±4.714’tür. Babaların ve kız çocuğa sahip ebeveynlerin istismar farkındalık düzeyleri daha yüksektir. Çocuğun zihinsel yetersizliği arttıkça (hafiften ağıra doğru) ebeveynlerin istismar farkındalık düzeyleri de artmaktadır. İstismar farkındalık düzeyleri yüksek olan ebeveynler riskli kişileri tanıdık, komşu, yabancı, riskli ortamları eğitim kurumları, misafirlik, toplu-taşıma riskli durumları çocuğun nöbeti, yaşı, zihinsel yetersizliği, istismarcının alkol-madde kullanımı olarak tanımlamışlardır. Önlemede önemli görülen meslekler öğretmen, psikolog, polis iken istismar durumunda ilk başvurulacak yollar jandarma, savcılık, polis olarak ifade edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türk kültüründe önemli eylem-ortamların, istismar riski oluşturması güven kırıcıdır. Ayrıca ebeveynler tarafından eğitim kurumlarının riskli bulunması ve istismarın önlenmesinde sağlık profesyonellerinin ifade edilmemesi dikkat çekicidir. Sağlık profesyonelleri eğitici ve danışman rolleri ile çocuk ve ebeveynlerini istismar konusunda bilgilendirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, istismar, çocuk, ebeveyn, hemşire


Awareness About Abuse of Parents Who Have Children With Epilepsy

Selin Söyünmez1, Yeşim Zülkar1, Fatma Dilek Turan2, Ayşegül İşler Dalgıç3
1Pediatric Nursing Department, Health Science Faculty, Kırşehir Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey
2Pediatric Nursing Department, Health Science Faculty, Aksaray University, Aksaray, Turkey
3Pediatric Nursing Department, Nursing Faculty, Akdeniz University, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate of awareness about abuse and related situations of parents who have 4-6 age group children with epilepsy.
METHODS: The study included 204 parents with children diagnosed with epilepsy who applied to Akdeniz University Hospital Pediatric Neurology, Antalya Education-Research Hospital Pediatric Clinics between 15 January 2019-10 March 2020. The data were collected through a questionnaire form created in line with the literature, the “Abuse Awareness Scale for Parents” developed by Pekdoğan. High scale scores indicate that parents' awareness of abuse is high. Written consent from Akdeniz University Faculty of Medicine Clinical Research Ethics Committee, institutions, scale owners, informed consent was obtained from parents.
RESULTS: Parents who have children with epilepsy have a moderate awareness of abuse. 89.2% of the parents are mothers. Abuse awareness scores are 56.911±4.714. Fathers, parents who have girls have higher awareness of abuse. As the child's mental disability increases (slightly to heavy), parents' awareness of abuse also increases. Parents with high levels of abuse awareness described risky persons as familiar people, neighbors, foreigners, risky environments as educational institutions, go on a visit to, public transportation, and risky situations as child’s seizure, age, degree of mental disability, abuser’s alcohol-substance use.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is disappointing that important action-environments in Turkish culture pose a risk of abuse. It is attention getting that the education institutions are found to be risky by parents and the health professionals are not expressed in the prevention of abuse. Healthcare professionals should inform children with epilepsy and their parents about child abuse.

Keywords: Epilepsy, abuse, child, parent, nurse
Sorumlu Yazar: Fatma Dilek Turan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale