ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 1       Yıl: 2021

Uzun Süreli İnteriktal ve İktal Video-EEG Monitörizasyonu [Epilepsi]
Epilepsi. 2003; 9(3): 123-127

Uzun Süreli İnteriktal ve İktal Video-EEG Monitörizasyonu

Alev LEVENTOĞLU1, Erhan BİLİR1, Gülnihal KUTLU KUTLU2, Semiha KURT3, Yasemin GÖMCELİ1, Ayşe SERDAROĞLU4, Atilla ERDEM5
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
2S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
3Gazi Osman Paşa Üniversitesi Nöroloji Anabilim
4Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Amaç: Epilepsili erişkin hastalarda uzun süreli video EEG monitörizasyonunun bulgu ve sonuçları
değerlendirildi.
Hastalar ve Yöntemler: Dirençli epileptik nöbetleri olan veya nöbetlerin ayrımı yapılamayan 196 hasta (102 kadın, 94 erkek; ort. yaş 27; dağılım 17-67) uzun süreli video-EEG monitörizasyonu ile izlendi. Hastalar ortalama dört gün (dağılım 2-8 gün) monit örize edildi. Tüm hastalar nöbet sıklığı, kaydedilen nöbet sayısı, iktal ve interiktal EEG bulguları, klinik ve elektrografik tanı, verilen antiepileptik ilaçlar ve uygulanan cerrahi açısından değerlendirildi.
Bulgular: Yetmiş bir hastada (%36.2) temporal lob epilepsisi, 29 hastada (%14.8) psödonöbet, 29 hastada (%14.8) ekstratemporal lob epilepsisi, iki hastada (%1) huzursuz bacak sendromu, 13 hastada (%6.6) multifokal epilepsi, sekiz hastada (%4.1) primer jeneralize epilepsi belirlendi. Dokuz hastaya subdural strip, bir hastaya subdural elektrot yerleştirilerek invaziv monitörizasyon tekrar yapıldı. Otuz altı hastaya anterior temporal lobektomi yapıldı. Ortalama 12 ay (dağılım 0-33 ay) izlem süresi içinde 33 hastada (%91.7) nöbet görülmedi; iki hastada nöbetler azaldı, bir olguda ise nöbetlerin sürdüğü görüldü.
Sonuç: Uzun süreli video-EEG monitörizasyonu psödonöbet ayrımının yapılmasında ve cerrahi öncesinde hastaların değerlendirilmesinde başar ılı bir uygulamadır. Anahtar Sözcükler:

Anahtar Kelimeler: Elektroensefalografi/yöntem; epilepsi/tanı/etyoloji/cerrahi; monitörizasyon, fizyolojik/enstrümantasyon; video kaydı


Long-Term Interictal and Ictal Video-EEG Monitoring

Alev LEVENTOĞLU1, Erhan BİLİR1, Gülnihal KUTLU KUTLU2, Semiha KURT3, Yasemin GÖMCELİ1, Ayşe SERDAROĞLU4, Atilla ERDEM5
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
2S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
3Gazi Osman Paşa Üniversitesi Nöroloji Anabilim
4Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Objectives: We evaluated the findings and implications of video-EEG monitoring in epileptic adult patients.
Patients and Methods: A total of 196 patients (102 females, 94 males; mean age 27 years; range 17 to 67 years) underwent video-EEG monitoring for a mean of four days (range 2 to 8 days) for refractory epileptic seizures or attacks of uncertain origin. Evaluations were made with regard to seizure freq u e n c y, number of recorded seizures, ictal and interictal EEG findings, clinical and electroencephalographic diagnosis, antiepileptic drugs, and surgery.
Results: Temporal lobe epilepsy was diagnosed in 71 patients (36.2%), extratemporal lobe epilepsy in 29 patients (14.8%), restleş legs syndrome in two patients (1%), multifocal epilepsy in 13 patients (6%), primary generalized epilepsy in eight patients (4. 1%), and pseudoseizures in 29 patients (14.8%). Invasive monitoring was performed in 10 patients, with subdural strip (n=9) and grid (n=1) electrodes. Anterior temporal lobectomy was performed in 36 patients, of whom 33 patients (91.7%) were seizure-free during a mean follow-up of 12 months (range 0 to 33 months). Seizures decreased in two patients, and maintained in one patient.
Conclusion: Prolonged video-EEG monitoring is succeşful in determining pseudoseizures and in the evaluation of patients who are candidates for epilepsy surgery. Key Words: Electroencephalography/methods; epilepsy/ diagnosis/etiology/surgery; monitoring, physiologic/instrumentation; video recording.

Keywords: Electroencephalography/methods; epilepsy/diagnosis/etiology/surgery; monitoring, physiologic/instrumentation;video recording.


Alev LEVENTOĞLU, Erhan BİLİR, Gülnihal KUTLU KUTLU, Semiha KURT, Yasemin GÖMCELİ, Ayşe SERDAROĞLU, Atilla ERDEM. Long-Term Interictal and Ictal Video-EEG Monitoring. Epilepsi. 2003; 9(3): 123-127


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale