ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 1       Yıl: 2021

Epilepsili Kadın Hastalarda Polikistik Over Sendromunun Araştırılması [Epilepsi]
Epilepsi. 2006; 12(1): 13-20

Epilepsili Kadın Hastalarda Polikistik Over Sendromunun Araştırılması

Nurten POLAT1, Dilek ATAKLI1, Hüseyin SARI1, Baki ARPACI1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği

Amaç: Üreme çağındaki epilepsili kadın hastalarda polikistik over sendromunun (PKOS) yaygınlığı, epilepsinin PKOS patogenezine katkıları ve kullanılan antiepileptik ilaçların (AEİ) PKOS’la ilişkisi değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Valproat (VPA) monoterapisi (n=28), karbamazepin (KBZ) monoterapisi (n=30) alan ve ilaçsız izlenen (n=21) 79 epilepsili kadın hastanın (ort. yaş 23.4; dağılım 16-32) klinik muayeneleri yapıldı, hormon değerleri ölçüldü ve transabdominal ultrasonografi incelemesi yapılarak, bulguları kontrol grubundaki 30 sağlıklı kadının (ort. yaş 25.3; dağılım 21-37) sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Bulgular: Yetmiş dokuz epilepsili kadın hastada %22.7 oranında PKOS saptandı, bu oran kontrol grubunda %6.7 idi. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, PKOS oranları kriptojenik parsiyel epilepsi (KPE) grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek iken (%30, p=0.02); idiopatik jeneralize epilepsi (İJE) grubunda fark anlamlı değildi (%18.4, p=0.19). KBZ alan hastalarda PKOS oranları kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek iken, VPA alan hastalarda ve ilaç kullanmayan grupta anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla %26.7 p=0.038, %25 p=0.075 %14.3, p=0.637). Gruplar arasında menarş yaşı, menarş öncesi epilepsi başlangıcı, nöbetlerin menstrüel dönemde olması, epilepsi süresi, tedavi süresi; nöbet sıklığı, ortalama kilo alımı açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Hormon düzeyleri açısından VPA alan grupta total testosteron (TTE) artışında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.01). Sonuç: Bulgularımız, üreme çağındaki epilepsili kadın hastalarda PKOS görülme sıklığında artış olduğu ve AEİ tedavisinin hormonal değişikliğe yol açtığı yönündeki görüşleri desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Antikonvülzan/yan etki; epilepsi/ilaç tedavisi; kadın; gonadal steroid hormonlar; polikistik over sendromu; doğurganlık/ilaç etkisi.


Evaluation of the Polycyctic Ovarian Syndrome in Female Epileptic Patients

Nurten POLAT1, Dilek ATAKLI1, Hüseyin SARI1, Baki ARPACI1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği

Objectives: We evaluated the polycystic ovarian syndrome (PCOS) in female epileptic patients within reproductive age; the role of epilepsy in pathogenesis of PCOS; the relation between antiepileptic drugs (AED) and PCOS. Patients and Methods: 79 female epileptic patients (mean age 23.4; range 16 to 32 years) receiving valproate (VPA) monotherapy (n=28), carbamazepine (CBZ) monotherapy (n=30) and no antiepileptic medication (n= 21) were clinically examined; their hormones were measured and had transabdominal ultrasonography. The results were compared with those of 30 healthy age-matched controls (mean age 25.3; range 21 to 37 years). Results: PCOS were found in 22.7% of 79 epileptic female patients. Statistically significant difference in PCOS was determined in the group with cryptogenic partial epilepsy (p=0.02), but not in the group of idiopathic generalized epilepsy (p=0.19). Patients with CBZ monotherapy had significantly higher PCOS than the control group (26.7% p=0.038), but there was no significant difference in the group receiving VPA (25% p=0.075) and in the group receiving no antiepileptic medication (14.3% p=0.637). PCOS in the patients groups did not show any significant relationship with the age of menarche, initiation of epilepsy pre-menarche, the duration of epilepsy, the duration of drug treatment, seizures during menstrual period, the frequency of seizures and weight gain. However, increase in total testosterone level was statistically significant in the group with VPA monotherapy. Conclusion: Our findings corroborate the concept that increased possibility of PCOS in female epileptic patients within reproductive age and hormonal changes as a result of AED.

Keywords: Anticonvulsants/adverse effects; epilepsy/drug therapy; female; gonadal steroid hormones; polycystic ovary syndrome; reproduction/drug effects.


Nurten POLAT, Dilek ATAKLI, Hüseyin SARI, Baki ARPACI. Evaluation of the Polycyctic Ovarian Syndrome in Female Epileptic Patients. Epilepsi. 2006; 12(1): 13-20


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale